Konference - eLearning a celoživotní vzdělávání

E-learning forum 2008

23. listopadu 2008 v 23:04 | Kristýna
Konference: E-learning forum 2008

Dne 5. března 2008 proběhl v Praze již osmý ročník odborné konference věnované otázkám e-learningu. Konference byla tématicky rozdělena do dvou částí. Dopoledním programem byly "Moderní média a budoucnost vzdělávání", náplní odpoledního programu byly workshopy s tématickým zaměřením "E-learning v praxi - aneb jak efektivně používat e-learningová řešení".

Pročítání příspěvků bylo zajímavé a musím říct, že i poučné. Zaujal mě, pro mě nový pojem, Rapid eLearning. Pod tímto pojmem se skrývá, dalo by se říci, nový směr eLearningu. V době, kdy rychle roste konkurence ale i potřeba inovací a pohotového jednání, je důležité přizpůsobit také systém vzdělávání. Klasické eLearningové systémy se vytvářejí a zavádějí do provozu až několik měsíců, to je však v některých situacích příliš dlouhá doba. Navíc malé firmy si tento nástroj nemohou z mnoha důvodů dovolit (vysoké finanční, personální, odborné, časové nároky na přípravu). Proto byl vyvinut nový způsob výuky.

Rapid eLearning umožňuje:
  • vytvořit a implementovat e-Learningový kurz rychleji,
  • minimalizuje finanční i lidské zdroje organizace,
  • je jednodušší k použití,
  • je zaměřen na informativní obsah,
  • reaguje na aktuální potřeby organizace.
Tento způsob výuky je vhodný pro menší firmy a jeví se jako vhodný pro generaci kurzů nižší a střední úrovně, tzn. kde je hlavním cílem přenos důležité informace a porozumění informaci (např. potřeba proškolit velký počet zaměstnanců na nový výrobek, nové služby, informovat o změnách v právních předpisech…). Naopak není vhodným řešením pro kurzy, jejichž cílem je získání nových dovedností či např. vytvoření certifikovaných kompetencí, zde jsou vhodnějí kurzy vyšší generace.

Rapid eLearning se tedy jeví jako dobrý operativní nástroj k řešení potřeb vzdělávání.

Konference - "Další vzdělávání v Praze - situace, vývoj a bariéry"

17. listopadu 2008 v 20:45 | Kristýna
Konference - "Další vzdělávání v Praze - situace, vývoj a bariéry" konaná v Praze 23. června 2008

Tato konference proběhla v rámci projektu Futura a zabývala se tematikou rozvoje dalšího vzdělávání. Projekt FUTURA je zaměřen na podporu informování o nabídce celoživotního vzdělávání v hl. m. Praze. Cílem projektu je zlepšení přístupu pražské veřejnosti ke kvalitním informacím o možnostech dalšího vzdělávání.

Na konferenci vystoupil např. vedoucí Střediska podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, ale i psychologové a konzultanti personální agentury a nechyběl ani vedoucí oddělení dalšího vzdělávání MŠMT.

A právě z pohledu MŠMT zde byl uveden příspěvek uvádějící základní cíle, priority a strategie v oblasti celoživotního vzdělávání. Posluchači tak byli seznámeni se Strategií celoživotního učení, a navrženými opatřeními pro další léta. Uvádím některá z nich:

Zvyšování účasti v dalším vzdělávání
- připravit ucelený systém finančních nástrojů pro podporu dalšího vzdělávání,
motivovat jedince k rekvalifikaci

Ověřování a uznávání
- vytvořit zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Rozvoj nabídky a dostupnost dalšího vzdělávání
- založit výzkum a vývoj pro další vzdělávání, podporovat znevýhodněné skupiny

Další vzdělávání zaměstnanců podniků
- podpora modulových vzdělávacích programů, příprava podnikových lektorů
atd.

Další příspěvek hovořil o dotačních možnostech ze strukturálních fondů EU a také o formách medializace nabídek vzdělávání. Zaujal mě také příspěvek o výsledcích výzkumu týkající se vzdělávání a obyvatel Prahy. A právě o tomto průzkumu bych se zde blíže zmínila.

Z výsledků vyplynulo několik závěrů:
- o další vzdělávání má největší zájem obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním, se snižujícím vzdělání pak klesá i zájem vzdělávat se
- zájem o vzdělání je v Praze v průměru vyšší než v rámci ČR. Zájem však s přibývajícím věkem klesá, bez ohledu na lokalitu.
- zaměření dalšího vzdělávání - v největší míře jazykové kurzy, práce na počítači, informatika, účetnictví, daně, personalistika, marketing a společenské obory.
- mezi nejčastěji uváděný důvod neúčasti na dalším vzdělávání je časově náročné zaměstnání, druhým největším důvodem je nezájem!!! a pak nedostatek financí.
- největší částku na další vzdělání jsou ochotni vynaložit lidé s VŠ vzděláním a lidé ve věku od 20 - 29 let (v průměru 7 000 Kč ročně).Závěrem bych shrnula, že tento typ konferencí považuji za důležitý. Obyvatelé každého města by měli mít podpořenu možnost celoživotně se vzdělávat. Ale nemělo by to být jen na progrmu hl. měst Prahy, ale i dalších měst, které jsou z hlediska možností často dosti pozadu. Také je důležité, aby stát občany seznamoval se svými záměry a prioritami, které chce prosazovat, tudíž takováto vystoupení na podobných akcích by neměla být výjimkou.

Konference Silesian Moodle Moot 2008

9. listopadu 2008 v 21:35 | Kristýna
Tématem 5. ročníku mezinárodní konference Silesian Moodle Moot 2008 bylo: eLearning jako nástroj ke zvyšování kvality vzděláván. Během dvou dnů byla prezentována celá řada zajímavých příspěvků, ve kterých se autoři vyjadřovali ke zkušenostem a poznatkům z této oblasti. Takováto setkání odborníků diskutující nad novými trendy společnosti jsou velmi důležitá. Určují do značné míry nové směry ve vzdělávání, které se dále projeví na studentech, resp. absolventech škol. Uvádím zde komentář ke dvěma článkům, jenž mě zaujaly.

Příspěvek Ing. Ing-Paed. Václava Friedricha, Ph.D. z VŠB-TU OSTRAVA
Příspěvek autora rozvádí možnosti používání editorů pro tvorbu vzdělávacího obsahu pro CMS Moodle. V příspěvku uvádí, že existují jak interní tak externí editory, které se dále liší dostupností, mírou zvládnutelností ale i cenou.

Zaujaly mě interní editory v podobě modulů Kniha a Přednáška. Kniha je v podstatě vzdělávací objekt sestaven z několika internetových stránek, jež jsou rozčleněný do dvou úrovní (kapitol a podkapitol). Poněkud náročnější je modul Přednáška. Opět je sestaven z několika webových stránek, průchod přednáškou je umožněn prostřednictvím zodpovídání otázek, které studenta buďto posunou dál a nebo jej "pozdrží" na úrovni, která není ještě dostatečně zvládnutá. Tento modul se mi jeví jako zajímavá forma výuky, která může zaujmout jak studenta, tak samotného tvůrce obsahu.

Z externích editorů mě zaujal Editor Xerte, který je sice určen pro pokročilejší tvůrce, nabízí ale celou řadu možností. Xerte podporuje interaktivitu, lze zde lépe implementovat grafický a multimediální obsah, vkládat různé testy, měnit barvu i vzhled. Navíc je dostupný zdarma.


Příspěvek Ing. Jiřího Husy CSc. z Institutu vzdělávání a poradenství České Zemědělské Univerzity v Praze
Při pročítání příspěvků jsem se dozvěděla o dalším novém pojmu, kterým je tzv. blended elearning. Jedná se o výuku, která kombinuje tradiční pedagogické postupy a informační a komunikační technologie. Tento způsob výuky je vhodný pro kombinovaný typ studia. Je využíván pro studium cizího jazyka, ale i pro výuku informatických předmětů na vysokých školách, v poslední době jej hojně využívají firmy pro rozvoj klíčových a strategických dovedností pracovníků, a to v celé škále oborů.

Tento způsob výuky přináší nové prvky, které se v procesu celoživotního vzdělávání stávají velmi důležitými. V určitém smyslu se také předmět NMV stává určitým blended learningem. Studenti mají možnost přímé komunikace s vyučujícím, který pro ně připravuje úkoly, zodpovídá na dotazy, a také my studenti pracujeme na svých kurzech, které jsou plně on-line a nesou prvky eLearningu.

Podněty získané z příspěvků:
Zajímavým prvkem výukového kurzu je existence slovníku, kde jsou vysvětleny důležité pojmy, se kterými se studenti mohou setkat. Také v našem kurzu tento slovník máme a snažíme se jej dále rozšiřovat.

V příspěvcích jsem se také dočetla, že je vhodné výuku rozvíjet o nové prvky, jako jsou videa, animace, kvízy a zadávat úkoly, které jsou interaktivní a studenty motivují. V našem kurzu jsme využili možnost testů a kvízů, úkoly se snažíme zaměřit na praktické využití a ponechat jim možnost si danou věc "osahat".
 
 

Reklama