Listopad 2008

Poznámky ze cvičení - první část prezentace týmů

26. listopadu 2008 v 8:45 | Kristýna
Hodnocení týmů:

Tým č. 1: Tým svou prezentaci pojal jako prezentaci veškeré své práce v předmětu. Zmínili se o práci na webu Virtuniv, přiblížili svou práci na blozích, pak přešli k samotnému on-line kurzu. Uvedli, jakým způsobem pracovali, nástroje, které používali. Také detailně popsali, jaké různé dokončovací práce prováděli. Nechyběl ani jejich pohled na kurz jako studentů, ale i pedagogů - co jim dala a co jim vzala. Poté celou práci shrnuli a zhodnotili v podstatě kladně. Druhá část se týkala hodnocení studentů jejich kurzu a také hodnocení celého předmětu. Velmi hezká prezentace, s jejími názory se v mnohém ztotožňuji.


Tým č. 2: Tým se zaměřil na samotnou práci ve svém kurzu. V úvodu kolegyně uvedly odkazy na své blogy, kde mají své PLE. Definovaly cíl kurzu, předvedly své průvodcovtsví a přešly k jednotlivým tématům. U jednotlivých témat se zabývaly svými úkoly a k nim přidaly krátký komentář (názory "pedagogů" i plnění úkolu studentů). Ke každému tématu i úkolu byl připomenut vždy cíl! Jejich úkoly jsou velmi zajímavé a kreativní. Poté opět následovalo hodnocení studentů i kolegů - jak se kdo zapojil. Výběr zajímavých úkolů jejich "učícího týmu". Velmi hezká práce.


Prezentace dalších týmů v pondělí a ve středu. Pro naší prezentaci je důležité vyzvednout podstatné body naší práce.

E-learning forum 2008

23. listopadu 2008 v 23:04 | Kristýna |  Konference - eLearning a celoživotní vzdělávání
Konference: E-learning forum 2008

Dne 5. března 2008 proběhl v Praze již osmý ročník odborné konference věnované otázkám e-learningu. Konference byla tématicky rozdělena do dvou částí. Dopoledním programem byly "Moderní média a budoucnost vzdělávání", náplní odpoledního programu byly workshopy s tématickým zaměřením "E-learning v praxi - aneb jak efektivně používat e-learningová řešení".

Pročítání příspěvků bylo zajímavé a musím říct, že i poučné. Zaujal mě, pro mě nový pojem, Rapid eLearning. Pod tímto pojmem se skrývá, dalo by se říci, nový směr eLearningu. V době, kdy rychle roste konkurence ale i potřeba inovací a pohotového jednání, je důležité přizpůsobit také systém vzdělávání. Klasické eLearningové systémy se vytvářejí a zavádějí do provozu až několik měsíců, to je však v některých situacích příliš dlouhá doba. Navíc malé firmy si tento nástroj nemohou z mnoha důvodů dovolit (vysoké finanční, personální, odborné, časové nároky na přípravu). Proto byl vyvinut nový způsob výuky.

Rapid eLearning umožňuje:
  • vytvořit a implementovat e-Learningový kurz rychleji,
  • minimalizuje finanční i lidské zdroje organizace,
  • je jednodušší k použití,
  • je zaměřen na informativní obsah,
  • reaguje na aktuální potřeby organizace.
Tento způsob výuky je vhodný pro menší firmy a jeví se jako vhodný pro generaci kurzů nižší a střední úrovně, tzn. kde je hlavním cílem přenos důležité informace a porozumění informaci (např. potřeba proškolit velký počet zaměstnanců na nový výrobek, nové služby, informovat o změnách v právních předpisech…). Naopak není vhodným řešením pro kurzy, jejichž cílem je získání nových dovedností či např. vytvoření certifikovaných kompetencí, zde jsou vhodnějí kurzy vyšší generace.

Rapid eLearning se tedy jeví jako dobrý operativní nástroj k řešení potřeb vzdělávání.


Konference - "Další vzdělávání v Praze - situace, vývoj a bariéry"

17. listopadu 2008 v 20:45 | Kristýna |  Konference - eLearning a celoživotní vzdělávání
Konference - "Další vzdělávání v Praze - situace, vývoj a bariéry" konaná v Praze 23. června 2008

Tato konference proběhla v rámci projektu Futura a zabývala se tematikou rozvoje dalšího vzdělávání. Projekt FUTURA je zaměřen na podporu informování o nabídce celoživotního vzdělávání v hl. m. Praze. Cílem projektu je zlepšení přístupu pražské veřejnosti ke kvalitním informacím o možnostech dalšího vzdělávání.

Na konferenci vystoupil např. vedoucí Střediska podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, ale i psychologové a konzultanti personální agentury a nechyběl ani vedoucí oddělení dalšího vzdělávání MŠMT.

A právě z pohledu MŠMT zde byl uveden příspěvek uvádějící základní cíle, priority a strategie v oblasti celoživotního vzdělávání. Posluchači tak byli seznámeni se Strategií celoživotního učení, a navrženými opatřeními pro další léta. Uvádím některá z nich:

Zvyšování účasti v dalším vzdělávání
- připravit ucelený systém finančních nástrojů pro podporu dalšího vzdělávání,
motivovat jedince k rekvalifikaci

Ověřování a uznávání
- vytvořit zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Rozvoj nabídky a dostupnost dalšího vzdělávání
- založit výzkum a vývoj pro další vzdělávání, podporovat znevýhodněné skupiny

Další vzdělávání zaměstnanců podniků
- podpora modulových vzdělávacích programů, příprava podnikových lektorů
atd.

Další příspěvek hovořil o dotačních možnostech ze strukturálních fondů EU a také o formách medializace nabídek vzdělávání. Zaujal mě také příspěvek o výsledcích výzkumu týkající se vzdělávání a obyvatel Prahy. A právě o tomto průzkumu bych se zde blíže zmínila.

Z výsledků vyplynulo několik závěrů:
- o další vzdělávání má největší zájem obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním, se snižujícím vzdělání pak klesá i zájem vzdělávat se
- zájem o vzdělání je v Praze v průměru vyšší než v rámci ČR. Zájem však s přibývajícím věkem klesá, bez ohledu na lokalitu.
- zaměření dalšího vzdělávání - v největší míře jazykové kurzy, práce na počítači, informatika, účetnictví, daně, personalistika, marketing a společenské obory.
- mezi nejčastěji uváděný důvod neúčasti na dalším vzdělávání je časově náročné zaměstnání, druhým největším důvodem je nezájem!!! a pak nedostatek financí.
- největší částku na další vzdělání jsou ochotni vynaložit lidé s VŠ vzděláním a lidé ve věku od 20 - 29 let (v průměru 7 000 Kč ročně).Závěrem bych shrnula, že tento typ konferencí považuji za důležitý. Obyvatelé každého města by měli mít podpořenu možnost celoživotně se vzdělávat. Ale nemělo by to být jen na progrmu hl. měst Prahy, ale i dalších měst, které jsou z hlediska možností často dosti pozadu. Také je důležité, aby stát občany seznamoval se svými záměry a prioritami, které chce prosazovat, tudíž takováto vystoupení na podobných akcích by neměla být výjimkou.


Konektivismus a příklady propojování znalostí z různých zdrojů

17. listopadu 2008 v 17:12 | Kristýna |  Partnerský tým č. 3 (moodle)
Behaviorismus → kognitivismus → konstruktivismus → konektivismus…


Behaviorismus
Název tohoto směru, který vznikl v USA, pochází z anglického slova "behaviour" - chování. Behavioristé se zvláště v počátcích zabývali tím, jak organismus odpovídá na určité podněty. Tento přístup se omezuje ale pouze na zaznamenávání tělesných, muskulárních a fyziologických reakcí, vědomí a mentální stavy považuje za odvozené a nezachytitelné. Stoupenci tohoto směru došli k závěru, že vývoj jedince je pouze učení se odpovědím na určité podněty a přeceňovali význam učení a výchovy.


Kognitivismus
Kognitivismus je proces učení jako vytváření přesně odpovídajících spojů v mozku. Toto je realizováno prostřednictvím ukládání vhodně kódovaných informací do paměti. Učební látka se logicky rozdělila na co nejmenší úseky, a ty byly postupně za soustavného opakování "natloukány" každému žákovi do hlavy. Výsledky se ověřovaly zkoušením.


Konstruktivismus
Pohlíží na učení jako na osobní iniciativu, při níž na základě znalostí stávajících dochází prostřednictvím spojení s jinými lidmi ke konstruování znalostí nových. Snaží se proto vytvořit takové prostředí, v němž dochází k co největší osobní aktivizaci za účelem poznávání.


Konektivismus
V překladu lze chápat jako teorii propojení. Základem této teorie učení je budovat spojení mezi jednotlivými pojmy, příslušnými elementy výukového obsahu, oblastmi použití, ale především osobami - kolegy, spolužáky a dalšími členy nějaké komunity, ať už formální či neformální.

Konektivismus v sobě pojímá několik zásad a principů - např.:
- nutné propojení myšlení a emocí,
- organizační schopnosti a rozvoj osobnosti jsou navzájem propojeny
- zdrojem učení nemusí být lidé, ale nástroje. Znalosti (jsou známé, nemusí být aktivované) mohou být uskladněny v určité komunitě, síti nebo databázi
- učení a znalosti spočívají v různosti názorů.
- atd.

Příkladem propojování znalostí z různých zdrojů může být např. práce v předmětu NMV. Kurz sestává z celé řady témat, které nemůžeme, jako tvůrci, obsáhnout svými znalosti a vědomostmi. Proto jsme čerpaly z celé řady zdrojů, ze kterých jsme se dozvídali mnoho zajímavostí. Propojovaly se tím tak nejen zdroje ale i práce lidí. Navzájem jsme se ovlivňovali a inspirovali k další práci. Různost názorů nás vedla k výběru té nejvhodnější varianty. Příkladem propojování "sítí" je v podstatě samotné působení ve škole. Různorodé myšlenkové, ale i informační zdroje je zapotřebí při zpracování seminárních prací, projektů, ale i diplomové práce.

Stejně tak propojujeme znalosti i v reálném životě. Například když se rodina rozhodne postavit dům, nebo si koupit byt. Použije celou škálu zdrojů - internetové stránky hypotečních bank, stavebních spořitelen, stavebních firem, architektů, designerů, ale např. i sociální weby, na kterých se může dozvědět o zkušenostech jiných lidí pořizující si nové bydlení.

Rozdíl mezi LMS a PLE

17. listopadu 2008 v 13:00 | Kristýna |  Partnerský tým č. 3 (moodle)
LMS je zkratka vyjadřující systém pro řízení výuky. LMS je založen na existenci on-line prostředí, kde se nachází vše důležité pro výuku - kurzy, testy, fóra, rady a pokyny ke studiu, je zde možná konzultace se pedagogy ale i ostatními studenty. Jak vyjadřuje obrázek, najdeme zde po hromadě vše, co potřebujeme.

PLE je postaven na jiném principu. Tato anglická zkratka Personal Learning Environment v překladu znamená personalizované prostředí učení se. Jak naznačuje obrázek, všechny nástroje vzdělávání nám nejsou předem dané k dispozici, ale naopak, závisí na nás samotných, které nástroje, "vědomosti a dovednosti" si mezi ně přidáme. Každý se učí to, co potřebuje, hledá si své cestičky sám. Aby však bylo dosaženo skutečného procesu učení se, je vždy zapotřebí určitého pedagogického vedení, které studenta nasměruje tou správnou cestou.

Tento obrázek považuji skutečně za vydařený - jednoduchý ale výstižný.

Sociální sítě – Last.fm (3. úkol web 2.0)

11. listopadu 2008 v 22:37 | Kristýna |  Partnerský tým č. 3 (moodle)
Při pročítání doporučeného článku jsem narazila na pojem Last.fm. Z několika odstavců jsem pochopila, že se jedná o další fenomén internetu dnešní doby. Podle autora článku se jedná o nejznámější a nejpoužívanější sociální webovou službu zaměřenou na poslech, hodnocení a doporučování hudby. Zajímala mě také definice Wikipedie - podle ní se jedná o internetové rádio, hudební encyklopedii ale také systém doporučování hudby.

A proč se tento web řadí mezi tzv. web 2.0? Protože je založen na sociálních sítí, což je jedním z charakteristických prvků web 2.0. Sociální sítě ze své podstaty umožňují uživatelům seznamovat se, sdílet obsah, komunikovat a hledat přátelé. Na světě existuje přes 272 milionů uživatelů sociálních sítí, v České republice okolo osmi set tisíc.

Našla jsem si dva jednoduché, ale přesto výmluvné obrázky, které s web 2.0 dosti souvisí:

Last.fm pracuje na tom principu, že po registraci systém vytváří profil hudebního vkusu každého uživatele. Ukazuje jeho oblíbené umělce a písničky na jeho osobní stránce. Tyto informace získává ze skladeb, které uživatel poslouchal pomocí stáhnutého tzv. Audioscrobbler pluginu nainstalovaného do jeho hudebního přehrávače. Last.fm dokáže prohlížet seznamy umělců, které ve uživatel ve svém profilu nemá, ale mají je v profilech jiní uživatelé s podobným hudebním vkusem. Prostřednictvím tohoto webu je možné také doporučovat umělce, písničky, nebo alba dalším uživatelům.

Co mi tento poznatek dal? Uvědomila jsem si významnost sociálních sítí ve společnosti. Prostupují do každodenního života lidí a to skrze moderní technologie, které člověka neustále vzdělávají a učí něčemu novému.

Konference Silesian Moodle Moot 2008

9. listopadu 2008 v 21:35 | Kristýna |  Konference - eLearning a celoživotní vzdělávání
Tématem 5. ročníku mezinárodní konference Silesian Moodle Moot 2008 bylo: eLearning jako nástroj ke zvyšování kvality vzděláván. Během dvou dnů byla prezentována celá řada zajímavých příspěvků, ve kterých se autoři vyjadřovali ke zkušenostem a poznatkům z této oblasti. Takováto setkání odborníků diskutující nad novými trendy společnosti jsou velmi důležitá. Určují do značné míry nové směry ve vzdělávání, které se dále projeví na studentech, resp. absolventech škol. Uvádím zde komentář ke dvěma článkům, jenž mě zaujaly.

Příspěvek Ing. Ing-Paed. Václava Friedricha, Ph.D. z VŠB-TU OSTRAVA
Příspěvek autora rozvádí možnosti používání editorů pro tvorbu vzdělávacího obsahu pro CMS Moodle. V příspěvku uvádí, že existují jak interní tak externí editory, které se dále liší dostupností, mírou zvládnutelností ale i cenou.

Zaujaly mě interní editory v podobě modulů Kniha a Přednáška. Kniha je v podstatě vzdělávací objekt sestaven z několika internetových stránek, jež jsou rozčleněný do dvou úrovní (kapitol a podkapitol). Poněkud náročnější je modul Přednáška. Opět je sestaven z několika webových stránek, průchod přednáškou je umožněn prostřednictvím zodpovídání otázek, které studenta buďto posunou dál a nebo jej "pozdrží" na úrovni, která není ještě dostatečně zvládnutá. Tento modul se mi jeví jako zajímavá forma výuky, která může zaujmout jak studenta, tak samotného tvůrce obsahu.

Z externích editorů mě zaujal Editor Xerte, který je sice určen pro pokročilejší tvůrce, nabízí ale celou řadu možností. Xerte podporuje interaktivitu, lze zde lépe implementovat grafický a multimediální obsah, vkládat různé testy, měnit barvu i vzhled. Navíc je dostupný zdarma.


Příspěvek Ing. Jiřího Husy CSc. z Institutu vzdělávání a poradenství České Zemědělské Univerzity v Praze
Při pročítání příspěvků jsem se dozvěděla o dalším novém pojmu, kterým je tzv. blended elearning. Jedná se o výuku, která kombinuje tradiční pedagogické postupy a informační a komunikační technologie. Tento způsob výuky je vhodný pro kombinovaný typ studia. Je využíván pro studium cizího jazyka, ale i pro výuku informatických předmětů na vysokých školách, v poslední době jej hojně využívají firmy pro rozvoj klíčových a strategických dovedností pracovníků, a to v celé škále oborů.

Tento způsob výuky přináší nové prvky, které se v procesu celoživotního vzdělávání stávají velmi důležitými. V určitém smyslu se také předmět NMV stává určitým blended learningem. Studenti mají možnost přímé komunikace s vyučujícím, který pro ně připravuje úkoly, zodpovídá na dotazy, a také my studenti pracujeme na svých kurzech, které jsou plně on-line a nesou prvky eLearningu.

Podněty získané z příspěvků:
Zajímavým prvkem výukového kurzu je existence slovníku, kde jsou vysvětleny důležité pojmy, se kterými se studenti mohou setkat. Také v našem kurzu tento slovník máme a snažíme se jej dále rozšiřovat.

V příspěvcích jsem se také dočetla, že je vhodné výuku rozvíjet o nové prvky, jako jsou videa, animace, kvízy a zadávat úkoly, které jsou interaktivní a studenty motivují. V našem kurzu jsme využili možnost testů a kvízů, úkoly se snažíme zaměřit na praktické využití a ponechat jim možnost si danou věc "osahat".

LLL

8. listopadu 2008 v 10:40 | Kristýna |  Partnerský tým č. 3 (moodle)
Musím říct, že celoživotní vzdělávání má pro mě nádech výzvy. Jsem ráda, že žiji ve společnosti, která umožňuje všechny tyto vymoženosti. Pokud člověk chce, může být aktivní po celý svůj život.

V některý zaměstnáních je přímo nutné být neustále vzděláván a informován o nejaktuálnějších záležitostech, ale lidé v ostatních oborech nemusejí přijít zkrátka. Účetní, auditoři, právníci, lékaři, ale i kadeřnice a kosmetičky - ti všichni potřebují být v aktuálním dění. Někteří musejí znát nejnovější právní předpisy, nové léčebné postupy nebo nové metodologie, jiné zajímají nové trendy v líčení nebo vlasové diagnostice. Ti všichni mají možnost navštěvovat různé semináře, školení a nebo i konference.

Dále se vzdělávat nemusíme jen ve svém oboru, ale můžeme zabrousit i do zcela jiné oblasti. Existuje nepřeberné množství jazykových kurzů, které nás mohou naučit od základní angličtiny, až po španělštinu, francouzštinu nebo i čínštinu, i když to ve své práci přímo nepotřebujeme. Může nás to však udržovat společensky zdatnými a to není nikdy k zahození. Mě osobně zaujal např. kurz grafologie. V budoucnu bych do tajů této metody ráda pronikla, třeba se to bude někdy hodit. Nebo existuje také např. kurz digitální fotografie, kde se přihlásila např. má kamarádka kadeřnice - ráda by si totiž nafotila svůj vlastní katalog účesů. A tomu já říkám aktivní přístup k životu. Nic není nemožné.